بی نام

دچار تناقض شدید

بی نام

دچار تناقض شدید

عازم یک سفرم، سفری دور به جایی نزدیک

سفری از خود من تا به خودم

شاید این بار سفر ، چاره ی کارم بشود

شاید این وعده ی بیهوده به جایی برسد نیمه شبی... !

.

.

.

مقصدم نزدیک است

و خودم خیلی دور !