The Pursuit of anonymity

همگرایی تناقضات

زندگی؟

وقتی از بیرون به قضیه نگاه کنی قضیه جالب میشود. خنده‌ها و شادی‌ها در بغض‌ها محو میشود. امیدواری ها با ناامیدی‌ها در هم می‌آمیزد و «خدایا شکرت ها» در بین «خدایا چرا» ها گم می‌شود و آیا زندگی همین تناقض هاست؟ یا نه ما آن را اینطور تعریف کرده‌ایم؟

آخرین مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان